I globi luminosi assomigliano a enprmi baccelli trasparenti